Persoonlijke dispensatie procedure

Procedure indienen voor persoonlijke dispensatie

De aanvrager stuurt een e-mail naar het secretariaat van de Stichting KIAD () onder vermelding van:

  • Bedrijfsnaam
  • Naam, geboortedatum en functie van de functionaris(sen) waarvoor dispensatie wordt aangevraagd
  • Het feit dat men persoonlijke dispensatie aanvraagt voor de vereiste opleidingseis voor de KIAD VPA of AVP op basis van de gevolgde en met goed gevolg afgeronde alternatieve cursussen/opleidingen
Bijgevoegd wordt:
  • Kopieën van behaalde relevante diploma’s en certificaten / cijferlijsten
  • Informatie van het opleidingsinstituut over de opleidingen waaruit het inhoudelijk niveau van de opleiding blijkt
  • Als de aanvrager dispensatie vraagt voor een ander persoon, dan dient er een bewijs van akkoord meegestuurd te worden van de betreffende medewerker voor het aanleveren van persoonsgegevens. Als de aanvrager dispensatie vraagt voor zichzelf, geeft hij daarmee ook toestemming de persoonsgegevens te gebruiken, enkel ten behoeve van de aanvraag en is een akkoord niet nodig.
Procedure behandeling van aanvragen persoonlijke dispensatie:

De aanvraag voor persoonlijke dispensatie wordt door de secretaris van Stichting KIAD ter beoordeling voorgelegd aan de Examencommissie. de Examencommissie ontvangt hiertoe de verstrekte informatie en een antwoordformulier met daarop de bij het type aanvraag behorende standaard beoordelingschecklist (zie bijlage).

de Examencommissie toetst of de gevolgde opleidingen/behaalde diploma’s voor het betreffende certificeringsniveau voldoende gelijkwaardig zijn aan de vereiste vakopleiding en vullen het antwoordformulier in. de Examencommissie stuurt het antwoordformulier, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór de op het antwoordformulier aangegeven datum, met een gemotiveerde ja/nee eindbeoordeling retour aan de secretaris van de Stichting KIAD. Minimaal 3 Examencommissieleden moeten een beoordeling geven.

Indien een lid de aanvraag als onvoldoende beoordeelt, overlegt hde Examencommissie telefonisch voor een gezamenlijk oordeel. Vervolgens wordt er in gezamenlijkheid een unaniem besluit geformuleerd. Indien de Examencommissie niet tot een unaniem oordeel komt, wordt de kwestie voorgelegd aan het Bestuur van de Stichting KIAD.

Terugkoppeling aan de aanvrager

Wanneer alle antwoordformulieren retour zijn én er overeenstemming is over de uitkomst (Ja/Nee eindoordeel), bericht de secretaris van de Stichting KIAD de aanvrager schriftelijk over het besluit van de Examencommissie over de aanvraag voor persoonlijke dispensatie. De aanvrager ontvangt het Ja/Nee eindoordeel van de Examencommissie. Bij een “nee eindoordeel” ontvangt de aanvrager een motivatie van de afwijzing.

De aanvrager ontvangt een document waarmee de kandidaat bij Wateropleidingen kan aantonen dat hij/zij persoonlijke dispensatie heeft ontvangen. Hiermee krijgt men toegang tot het KIAD-examen.

Het streven is om de aanvrager binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag – behoudens verlenging van deze termijn in geval van afwijkende meningen – te berichten over het besluit van de Examencommissie.

KIAD bewaart het document van bewijs van persoonlijke dispensatie maximaal 4 jaar. Alle door de aanvrager aangeleverde documenten worden vernietigd.